نشانه فیل در گنج یابی

نشانه فیل در گنج یابی

نشانه فیل در گنج یابی و  دفینه یابی نشانه فیل در ایران باستان نماد قدرت و استقامت و سروری بوده است. به عنوان مثال در جنگ بین اعراب مهاجم و ایرانیان در جنگ پل ، سپاه ایران مجهز به فیل و فیل سواران بود که اعراب با دیدن آنها وحشت زده پا به فرا…
سنگ زین در گنج یابی

سنگ زین در گنج یابی

سنگ زین در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ سنگ زین معمولا به چهار نظریه هست و اندازه سنگ زین یک سنگ به اندازه خود زین واقعی است. نظریه اول – به سنگ زین سوار شو و به جلویت نگاه کن ، تخته سنگ بلندی خواهی دید بالای این تخته سنگ برو ، با چکش …